Login

Blog

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korku ve endi?eye dayal? rahats?zl?klar birçok insan?n hayat?n? olumsuz yönde etkiliyor, alkol ve ilaç kullan?m?, evlilik ve i?yerinde sorunlar veya intihar gibi sonuçlar do?urabiliyor.

Sava?a kat?lm?? askerler üzerinde yap?lan çal??malar sonucu, beyindeki amigdala adl? bölgenin bu askerlerdeki aktivitesinin çok yüksek oldu?u gözlendi. Beynin bu bölgesinin korku ve endi?eyle do?rudan ilgili oldu?u biliniyor.

Devamını oku...

Böcek ve Bilgisayar

Böcek ve Bilgisayar

Bilgisayar teknolojisinin geli?imi, bir böce?e ba?l? olabilir. Ara?t?rmac?lar?n uzun zamand?r pe?inden ko?makta oldu?u ve bilgisayarlar?n geli?imine yepyeni bir yön verecek olan kristal yap?s?, Lamprocyphus Augustus isimli bir böce?in d?? kabu?unda bulunuyor.

Devamını oku...

Nefretin Beyin Üzerindeki Etkileri

Nefretin Beyin Üzerindeki Etkileri

?ngiltere’deki Londra Üniversitesi’nde ara?t?rmac?lar Semir Zeki ve John Paul Romaya, nefret duygusu s?ras?nda aktif olan beyin bölgelerini gözlemlediler. Ara?t?rma s?ras?nda deneklere daha önceden nefret ettiklerini belirttikleri ki?ilerin foto?raflar? gösterildi ve ayn? anda beyin MR’lar? çekildi. Kar??la?t?rma yapabilmek için, ki?ilerin herhangi bir his beslemedikleri insanlar?n foto?raflar? da kullan?ld?.

Devamını oku...

Gerçekten Unuttum (mu?)

Gerçekten Unuttum (mu?)

Hayatta kalabilmek için gündelik hayat?m?zda karma??k ili?kiler içeren onlarca s?ral? hareketi yapmam?z gerekir. Beynimiz, ö?renme ve hat?rlama yetene?imiz bizi pek çok canl?dan üstün k?lar. Gençken çok daha kolay olmakla beraber ileri ya?lar?m?zda da ö?renebilme yetene?imizi koruruz. Bilim insanlar? uzunca bir zamand?r ö?renirken veya unuturken beynimizde tam olarak neler oldu?unu ortaya koymaya çal???yorlar.

Devamını oku...

Doğru Kelime Neydi?

Doğru Kelime Neydi?

Bilim insanlar?, konu?ma s?ras?nda uygun kelimeyi seçen beynin anahtar bölgesini net olarak tan?mlad?klar?n? aç?klad?lar.

Konu?urken kullanaca??m?z kelimeyi benzerlerinin bulundu?u bir da?arc?ktan seçeriz. Bir hayvan? tan?mlayabilmek için ‘köpek, kurt, kaplan, kedi, at…’ ya da birinin mizac?n? anlatmak istiyorsak ‘sevimli, ?irin, mutlu, çekingen, üzgün…’ gibi kelime gruplar?n?n içinden birini çekip ç?kar?r?z.

Devamını oku...