Login

Bilişim

DisqUs, IntenseDebate ve Yorum Platformları

DisqUs, IntenseDebate ve Yorum Platformları

Sitenize yaz?n?n devam?nda belirtece?im özellikleri sa?layan bir yorum altyap?s? kazand?rsan?z nas?l olurdu?: Dosya eklenebilen, yap?lan yorumlar?n istatisti?ini görebilece?iniz, Twitter ve Facebook gibi sosyal a? üzerindeki kimlikler ile giri? yapman?n mümkün oldu?u, yorumun bu a?larda payla??labildi?i ve be?enilebildi?i. Hayali gerçe?e dönü?türmek için bu yaz?ya bakman?zda fayda var!

Devamını oku...

Flash Player 11 ve 3D

Flash Player 11 ve 3D

Adobe, Flash Player 11 sürümü ile 3D kap?lar?na ciddi bir ?ekilde aralad?! Bilgisayar oyunlar?nda gördü?ümüz görüntüleri, sesleri yak?n zamanda web siteleri üzerinde görmeye ba?layaca??z!

Devamını oku...

1-3-1 Web Layout

1-3-1 Web Layout


Web tasar?mlar?n?zda kullanmak için, üst ve taban bar? olan, ayr?ca ortada sabit sol, sa? sütunu ve merkezde geni?leyebilen bir sütunu olan (1-3-1) layout mu ar?yorsunuz? Ve stabil çal??s?n m? istiyorsunuz? Olmu? bilin!

Devamını oku...

PNG Optimizasyon Teknikleri

PNG Optimizasyon Teknikleri

Web tasar?mlar? daha güzel hale getirmek ad?na ve de saydaml?k özelli?in sebebiyle PNG resim format?ndan uzak durmak mümkün de?il! Çok say?da kullanmak web sitenin yüklenme süresini artt?racakt?r ama sorun de?il! Optimizasyon ile bu problemi a?mak mümkün!

Devamını oku...

jQuery Reflection & jQuery AW-Showcase kullanımı ve sorun

jQuery Reflection & jQuery AW-Showcase kullanımı ve sorun

Web tasarımlarınızda (HTML kodunuzda) Reflection (yansıma) plug-in'i kullanıyorsanız, bu plug-in yansıma olayını yapabilmesi için Canvas elementi oluşturur, ve içine yansıtılacak cismi, ters çevirip, gradient mask ile tekrar çizer ve bunu 2D Context içinde tutar!

Devamını oku...